Průvodce vyplňování žádosti o registraci ubytovatele

 

Proč se registrovat:

Využití elektronického oznamování ubytovaných cizinců ubytovatelem je podmíněno registrací, která spočívá v identifikaci adresního místa ubytovacího zařízení a získání základních informací o ubytovateli.  

 

Co to je žádost o registraci ubytovatele:

Účelem žádosti je přesně ztotožnit místo ubytovacího zařízení a získat informace o kontaktní osobě. Za tímto účelem je vytvořen formulář "Žádost o registraci ubytovatele", který umožňuje korektní vyhledání adresního místa ubytovacího zařízení dle daných číselníků vydaných ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální ). Po vyplnění formuláře žádosti a provedené kontrole dat lze vygenerovat dokument žádosti ve formátu PDF.

 

Co dělat s žádostí:

Dokument žádosti posléze zašle provozovatel ubytovacího zařízení prostřednictvím elektronicky podepsaného E-mailu  Ředitelství služby cizinecké policie (dále jen ŘSCP)  na adresu  reguby@pcr.cz, nebo datovou schránkou na adreseu "ybndqw9", popřípadě doporučeně poštou listovní zásilkou na adresu: Ředitelství služby cizinecké policie, Praha 3, Olšanská 2, 130 51, poštovní schránka 78. Žádost zaslaná listovní zásilkou musí být podepsána ubytovatelem (čitelně jméno, příjmení a podpis).

 

Jak se dozvím přihlašovací údaje:

Po převzetí dokumentu žádosti pracovníky ŘSCP je žádost zpracována ve lhůtě stanovené provozním řádem. Následně pracovníci ŘSCP zašlou žadateli prostřednictvím e-mailu (datové schránky nebo listovní zásilkou) dokument s přihlašovacími údaji a instrukcemi k další činnosti.

 

Význam jednotlivých položek:   

Jednotlivé položky jsou popsány v tabulce Popis položek

 Tabulka  SEQ Tabulka \* ARABIC 1 - Popis položek

Označení položky

Max. délka

Popis

Ztotožnění adresního místa ubytovacího zařízení

Vyšší územní správní celek (kraj)

číselník

Jednotlivé krajské celky a územní celek hlavní město Praha dle číselníku

Okres

číselník

Územní celek okres dle číselníku

Obec

číselník

Územní celek obec dle číselníku

Část obce

číselník

V případě, že obec je členěna na více správních celků, uvádí se nižší správní celek.  V opačném případě jen zadán název obce.

Ulice

číselník

Má-li obec pojmenované ulice, uvede se název ulice

Č.dom.

číselník

Číslo domovní.  Přidělené číslo v rámci obce (části obce)

Č. or.

číselník

Číslo orientační. Obvykle číslo v rámci ulice.

Znak č.or.

číselník

Znak čísla orientačního.  Další odlišení adresního místa v rámci ulice.  (například 221 B)

PSČ

číselník

Poštovní směrovací číslo

Kod ADM

číselník

Identifikační kód adresního místa (RÚIAN)

Druh č. dom.

číselník

Druh čísla domovního (popisné; evidenční; bez čísla)

 

 

 

Ubytovací zařízení a kontaktní osoba

Název ubytovacího zařízení

35 znaků

Místní název ubytovacího zařízení (například: 'hotel Myšák; 'ubytovna U horníka'; 'kemp Kajak')

IČ (RČ)

8-10 znaků

Ztotožnění provozovatele ubytovacího zařízení.  IČ - identifikační číslo podnikajícího subjektu nebo RČ - rodné číslo osoby, která nedisponuje IČ.

Kontaktní osoba

40

Příjmení nebo název funkce kontaktní osoby (například: Nováková; provozní; recepční  .......)

Telefon: (line, GSM)

40

Telefonní číslo do ubytovacího zařízení nebo kontaktní osobu ( pevná linka; mobilní )

Email

40

Emailová adresa ubytovacího zařízení nebo kontaktní osobu

ISDS code

7

Sedmimístný kód datové schránky provozovatele ubytovacího zařízení.  Slouží jako identifikace žadatele.

Poznámka

128

Doplňující informace k žádosti

 

 

 


 

 

Vyhledání adresního místa - příklady:

 

1) Adresní místo v Praze  (Praha 6, Egyptská 7)

V případě hlavního města Prahy je postup jednoduchý.  V číselníku "kraj" zvolím položku "Hlavní město Praha". Po této volbě se automaticky vyplní položka "Okres"  a "Obec". V položce "Část obce" vyberete příslušnou pražskou část. Zpřístupní se seznam s ulicemi v uvedené městské části. Po volbě konkrétní ulice se objeví seznam všech možných adresních míst v uvedené ulici. Postup pro adresu Praha 6, Egyptská 7 je vidět na obrázku číslo 1.

Obrázek číslo 1 -  Adresní místo Praha


 

 

2)  ulice vede přes více částí obce    (Praha 3, Vinohradská ulice)

V případě velkých měst není ojedinělé, že jedna ulice prochází více částmi obce. Pro lepší přehlednost je výběr konkrétních adresních míst vybrán v celé ulici a to i přesto, že ulice prochází více částmi. Jako příklad je uvedena ulice Vinohradská v Praze, která prochází celkem 4 pražskými obvody a několika pražskými částmi. Výběr adresních míst je zde pro ulici Vinohradská úplný, jak je vidět na obrázku číslo 2.

 

Obrázek číslo 2 - Ulice přes více částí obce


  

3) "obec" jako součást jiné obce (Pelhřimov, Proseč-Obořiště  )

V případě správních celků, které jsou součástí vyššího správního celku v rámci obce, je nutné znát název obce, kterého je správní celek součástí. V našem příkladu se tedy jedná o  hierarchii:

Okres: Pelhřimov

Obec: Nová Cerekev

Část obce: Proseč-Obořiště

 

 

 

Obrázek číslo 3 - "obec" část jiné obce

 

 

 

Jak je patrné na obrázku číslo 3 a 4, je nutné nejdříve znát vyšší správní celek, což je v našem případě obec Nová Cerekev. Obec Proseč-Obořiště poté nalezneme až v seznamu položky "Část obce", jak je dobře vidět na obrázku číslo 3. 

 

Obrázek číslo 4 - Část obce 


 

 

4) Obec nemá ulice

Je stále mnoho adresních míst, které nedisponují  názvem ulice, jak je vidět například na obrázku číslo 4. V tomto případě v kolonce "Ulice" není možná žádný výběr a logika nabídne rovnou všechny adresní místa v obci (části obce).


 

5) Jak je možné, že v jedné ulici nebo obci jsou dvě stejná čísla domu

Jak je vidět na obrázku číslo 4, tyto případy se opravdu stávají. Při ztotožnění adresy, která má dvě stejná čísla domovní je důležité zjistit druh čísla domovního.  Druhy jsou převážně dva. Číslo popisné a evidenční. Číslo popisné je nejčastější druh domovního čísla. Evidenční druh domovního čísla je dán buď historicky (hodně staré budovy), nebo provizorním stavbám. Více se dovíte na WWW stránkách ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální).  V případě, že si nejste jisti druhem domovního čísla, zjistěte tuto informaci u majitele objektu, který druh domovního čísla vyhledá z vlastnických dokumentů.  Dále lze na  stránkách Geoportál ČÚZK adresní místo vyhledat dle mapy a určit o jaký druh domovního čísla se u objektu jedná.


 

6) Obec má ulice a přesto některé adresní místa mají označení bez ulice

Toto je běžná skutečnost. Například v obci Praha, část obce Žižkov je několik staveb, která disponují evidenčním číslem domovním  bez uvedení ulice. V tomto případě lze uvedené adresní místa nalézt v prázdné položce seznamu "Ulice",  jak je uvedeno na obrázku číslo 5.

 

Obrázek číslo 5 - Praha bez uliceÚdaje o ubytovacím zařízení a kontaktní osobě

 

Jednotlivé položky

 

Název ubytovacího zařízení:

Názvem ubytovacího zařízení se rozumí místní název pod kterým je objekt prezentován.  Není závislý na názvu subjektu, který provozuje ubytovací zařízení.

Příklad: hotel Cihla, ubytovna U autobusu, kemp Pádlo, motel Mercedes, apartmán Květinka, ubytování Konvalinka

 

IČO  (RČ):

Identifikační číslo osoby  (jedinečná identifikace subjektu - zákon o základních registrech 11/2009 Sb. § 24, písm. c )  provozující ubytovací zařízení. V případě, že osoba nedisponuje Identifikačním číslem osoby, uvede rodné číslo provozovatele ubytovacího zařízení. 

Osmimístné číslo detekuje formulář jako IČO. Devítimístné a desetimístné číslo detekuje formulář jako rodné číslo.

 

Kontaktní osoba:

Kontaktní osobou se rozumí ubytovatel, provozovatel nebo pracovník odpovědný za chod ubytovacího zařízení, který je oprávněn jednat se státním orgánem ve věci oznamování ubytování cizinců.

Příklad: provozní, Novák, recepce .....

 

Telefon: (line, GSM)

Telefonní číslo pevné a mobilní linky pracovníků (provozovatele) odpovědných za zasílání oznámení o ubytování cizinců, nebo jejich řídících pracovníků.

 

E-mail:

E-mail adresa ubytovatele, pracovníků (provozovatele) odpovědných za zasílání oznámení o ubytování cizinců.

 

Název datové schránky:

Adresa datové schránky (ISDS) ubytovatele nebo jeho pověřeného zástupce. Uvádí se sedmimístný kód adresy. Položka není povinná. Lze vyplnit „0000000“ (7x0).

 

Poznámka:

Prostor pro doplnění žádosti o informace k uvedeným položkám. 

 

Počet uživatelských kont:

Pokud se do systému oznamování ubytovaných cizinců bude přihlašovat více uživatelů, je nutné pro každého uživatele vyžádat samostatný účet. (volba 2-5) Pokud bude oznamovat ubytované cizince jedna a tatáž osoba, tak postačí účet jeden. Za proces oznamování ubytovaných cizinců ve stanovené lhůtě na ŘSCP odpovídá ubytovatel.